Close

News

Filter:
No Image

ડાંગ જીલ્લામાં Aspirational Block સુબીર તાલુકા માટે Fellowની સેવાઓ મેળવવા બાબત

View Details
No Image

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ની કલમ -૧૪૪ અન્વયે જારહેનામું, જિ.ડાંગ

View Details
No Image

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ની કલમ -૧૪૪ હેઠળનું જાહેરનામું ( વઘઈ-પિંપરી-કાલીબેલ-ભેસકાતરી એસ.એક.રોડ (૪૦ કી.મી.)) , જિ.ડાંગ

View Details
No Image

ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ-૧૯૭૩ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે જાહેરનામું

View Details
No Image

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ – ૧૯૭૩ની કલમ – ૧૪૪ અન્વયે જાહેરનામું

View Details
No Image

મતદાર મથકની પ્રાથમિક સૂધારા યાદી તા૨૫/૦૭/૨૦૨૩ સુધી સલાહ સૂચનો ચૂંટણી શાખા, કલેક્ટર કચેરી જી.- ડાંગ ખાતે મોકલી આપવા બાબત.

View Details
No Image

ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ-૧૯૭૩ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે જાહેરનામું

View Details
No Image

લોક પ્રતિનિઘિત્વ અધિનિયમ-૧૯૫૧ની કલમ-૧૫૩(બી) હેઠળનું જાહેરનામું

View Details
No Image

Postal Ballot Facility Notification in Gujarati

View Details
No Image

Postal Ballot Facility Notification in English

View Details