Close

ડીજીટલ ગુજરાત

નાગરીકો ઘણી બધી નાગરિક સેવાઓ માટે ઓનલાઈન એપ્લાય કરી સકે છે.

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in

જન સેવા કેંદ્ર

સ્થળ : બધા મામલતદાર કચેરી | શહેર : સંબંધિત બધા તાલુકા સેંટરો