Close

જન્મ-મરણનું પ્રમાણપત્ર

જન્મ અને મરણ નોંધણી અધિનિયમ, 1969 પ્રમાણે જન્મ અને મરણ ની જાણનો રીપોર્ટ ફરજીયાત રજીસ્ટારને કરવાનો હોય છે. જન્મ અને મરણની નોંધણી જન્મ અને મરણના સ્થળે જ થઇ શકે છે.

મુલાકાત: http://crs.guj.nic.in/

ઈ-ગ્રામ સેંટર

સ્થળ : બધી ગામ પંચાયતો | શહેર : સંબંધિત બધી ગ્રામ પંચાયતો