Close

કોલેજ / યુનિવર્સિટી

ખેતીવાડી કોલેજ

ખેતીવાડી કોલેજ, વઘઈ

ફોન : 02631-246688

સરકારી કલા અને વાણિજ્ય કોલેજ

સરકારી કલા અને વાણિજ્ય કોલેજ, આહવા

ફોન : 02631-220265

સરકારી પોલિટેક્નીક કોલેજ

સરકારી પોલિટેક્નીક કોલેજ, વઘઈ

ફોન : 02631-246230

સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ

સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, આહવા